Avís legal

MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, SAU (en endavant, MIQUEL), adverteix que tot el contingut d'aquesta pàgina es facilita a títol merament informatiu, per la qual cosa és possible que no sigui suficient per a la presa de decisions. Malgrat que MIQUEL s'esforça a mantenir la pàgina degudament actualitzada i sense errors, no es responsabilitza de les dades o omissions relacionades amb qualsevol condició i/o terme continguts en aquesta pàgina, de manera que no poden considerar-se com a ofertes o promeses de venda.

L'accés a aquesta pàgina és de caràcter gratuït per als usuaris i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previs.

MIQUEL no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis relacionats amb l'accés i ús d'aquesta informació, ni pels que pugui provocar la utilització d'aquest lloc web a l'usuari o a qualsevol tercer. En aquest sentit, MIQUEL no garanteix l'absència de virus o de qualsevol altre element perjudicial que provoquin o puguin causar menyscabaments i/o pèrdues de qualsevol tipus.

En conseqüència, l'usuari d'aquesta pàgina web ho és al seu compte i risc, i l'accés suposa que l'usuari es compromet a fer-la servir de manera plenament conforme amb la normativa vigent en cada moment.


COPYRIGHT

Queden reservats tots els drets sobre el contingut d'aquest lloc web, inclosos, tot i que no exclusivament, els d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel•lectual.

Els drets de propietat intel•lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript són de titularitat de MIQUEL, tret dels que són de titularitat de tercers, als quals l'usuari pot accedir mitjançant enllaços hipertextuals, o els que se n'indiqui l'exclusió.

Totes les marques i signes distintius que apareixen en el lloc web són propietat de MIQUEL i estan degudament registrats o en procés de registre. Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre aquest lloc web estan legalment reservats i el seu accés o la utilització per part dels seus usuaris no ha de considerar-se, de cap manera, com a l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a MIQUEL o als seus autors legítims.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el disseny, selecció i forma de presentació dels materials que hi estan inclosos, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà usat per fer-ho, sense l'autorització expressa de MIQUEL o del seu autor legítim, queden expressament prohibits i es reserven les accions a què, en cas d'incompliment per part de l'usuari, tingui dret MIQUEL.
L'usuari del lloc web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui o pugui estar-hi instal•lat. 

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

Dret d'informació: MIQUEL manté una política basada en la confidencialitat de les dades aportades pels usuaris i, a l'efecte d'allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, MIQUEL informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat per MIQUEL i inscrit en l'Agència de Protecció de Dades i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els sol•licitants d'informació, usuaris que han accedit a través de formularis electrònics d'aquest lloc web o que ho han fet mitjançant missatges de correu electrònic.

Finalitat: les dades facilitades a MIQUEL tenen com a finalitat gestionar la vostra sol•licitud, facilitar-vos la informació i/o serveis que sol•liciteu i poder oferir-vos nous productes i serveis.

Consentiment de l'usuari: l'enviament de dades mitjançant l'ús dels formularis electrònics d'aquest lloc web o missatges de correu electrònic suposa el consentiment del remitent respecte de la seva incorporació en el fitxer mencionat anteriorment. Les dades no seran cedides a tercers.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a MIQUEL són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació; en cas contrari, MIQUEL no assumeix cap responsabilitat derivada de la incorrecta transmissió d'aquestes variacions o del fet que no hagin estat comunicades.
Tret dels camps en què expressament s'indiqui el contrari, l'entrega d'informació requerida sobre dades personals serà de caràcter voluntari, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que sol•liciteu. El fet de no omplir els camps obligatoris o de subministrar dades incorrectes impossibilitarà que MIQUEL pugui oferir-vos els serveis seleccionats, gestionar la vostra sol•licitud o enviar-vos la informació requerida.

Així mateix, l'usuari consent que les seves dades personals siguin integrades en els fitxers de les empreses que formen part del grup empresarial MIQUEL, per la qual cosa aquestes dades podran ser cedides a les empreses del grup empresarial format per Miquel Alimentació Grup, SAU, per al compliment de les mateixes finalitats per a les quals s'han recollit; es garanteix que en cap cas seran cedides a terceres empreses alienes a aquest grup.
Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: el titular de les dades tindrà dret a sol•licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers de MIQUEL i podrà exercir el dret de rectificació, cancel•lació i oposició en els termes previstos legalment, dirigint-se a Miquel Alimentació Grup, SAU, Departament Jurídic, Polígon Empordà Internacional, c/ Germans Miquel, s/n, de Vilamalla (CP: 17469), Girona, o a l'adreça de correu electrònic següent: sai@miquel.es.

Seguretat: MIQUEL manté els nivells i mesures de seguretat de protecció de dades establerts pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, en funció de la naturalesa de les dades facilitades, amb la finalitat d'evitar-hi l'accés per part de tercers no autoritzats.

Dades d'identificació d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, SAU
Polígon Empordà Internacional
c/ Germans Miquel, s/n
17469 Vilamalla (GIRONA)
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, en el volum 1151, foli 223, full GI-11489, inscripció 25. NIF A-17371758.